طبق قوانین کشور جمهوری قبرس شمالی، در صورت ازدواج با یک شهروند قبرسی، شما می توانید پس از یک سال زندگی

مشترک، اقامت و پاسپورت قبرس شمالی را اخذ نمایید.